Ga naar hoofdinhoud

Romke hat syn fertuten bewiisd mei syn ynset foar de toanielferiening yn Nijlân, Sport en RekreaasjeKlub Nijlân (S.R.C.N.), it korps fan Nijlân, syn sportive karriêre bij de follybalferiening fan Nijlân en hy hat sels in blauwe moandei by de fuotbalferiening fan Nijlân sitten. Hy hat dêrby wol ien kear in doelpunt makke op it grutte fjild.

Oftewol, in doarpsman yn hert en nieren en dêrom ûnmisber foar ús allen.

Back To Top