Ga naar hoofdinhoud

Troch tryste omstannichheden sille de Sadelrûkers net op Aaipop spylje. We ha no Rekker en Band ree fûn om ôf te sluten yn de Teneftertine. Moarn mear nijs oer de opset fan it terrein. Rekker wûn yn 2012 Aaipop der op út, hat in eigen lûd en sil Aaipop 2013 fan sich heare litte.

Back To Top