Ga naar hoofdinhoud

Aaipop is foar dit jier noch opsyk nei tal fan enthousiaste frijwilligers foar op de dei sels. Der is in grut ferskaad oan taken wer ‘t wy minsken foar brûkke kinne, tink hjirby oan bygelyks it rûn bringen fan kofje en broadsjes oan hân en spantsjinsten by begelieding fan bands/artiesten.

 

Kinst dy oanmelde by Afke Boonstra troch in berjocht te stjoeren by it kopke “kontakt” op dizze site û.f.f. Frijwilliger op Aaipop. Troch frijwilliger te wêzen makkest Aaipop op in hiele bysûndere wiize mei.

 

Wy hearre graach fan dy!

Back To Top