Ga naar hoofdinhoud

Woansdei te middei 24 oktober gean de doaren fan MFC De Mande yn Nijlân. Troch op it kopke Merakels te klikken krije jimme it programma te sjen, mar hjir kin ik al ferklappe dat it net langer in Geheim is. We gean gûcheljen, fan muzyk en teater genytsjen en stilstean is der net by, dûnsje sille de bêrn.

Back To Top