Ga naar hoofdinhoud

Hjoed is it de lêste dei foar de online kaartferkeap. De bestelde kaartsje komme per post by dy thus en wy wolle net is risiko dat der kaartsjes te let oankomme! Dus wolst dysels in ritsje nei Nijlân besparje? Bestel dan hjoed noch dyn kaarten!

Fansels gjit de kaartferkeap yn de Herberch fan Nijlân en yn de Mande noch gewoan troch oant en mei sneon 7 april 2012!

Dus helje in kaartsje en wês wis fan dyn plakje op 25 jier Aaipop!

Back To Top