Ga naar hoofdinhoud

Op www.liet.nl is alle ynformaasje te finen oer kommende snein 5 maaie. De finale is yn de Prinsentún, te Ljouwert. It waar liket moai te wurden, de setting oan it wetter is dat fansels ek.

Back To Top