Ga naar hoofdinhoud

Dyn bestelling is slagge! Oant 6 april 2015, wy ha der in protte nocht yn! Do ek? Lit it ús witte op Holleboek as twitter!

De prys is it oantal kaartsjes ( foar dy: 2) kear € 16,- (dat is ynklusief € 1,- administratieve en porto kosten per kaartsje ). Dit kinst nei ús oermeitsje op rekkennûmer IBAN: NL49 INGB 00 09 522 889 ûnder fermelding fan namme, strjitte + nûmer en wenplak. Sadra wy it jild binnen ha wurde de kaarten mei de post as persoanlik troch ús by dy thús besoarge.

Groetnis de Aaipoppers!

PS Hast dyn outfit al klear lizzen? Wy sjogge wer ut nei alle Fryske kreazjes dy jim betinke!

Back To Top