skip to Main Content

Hoe is Aaipop eins begongen?

Yn't ramt fan 25 jier Aaipop is der foarich jier in dokuminteare makke troch Albert Jensma fan Omrop Fryslân. Yn't kader op de foarpagina is dizze noch steeds te sjen. Want wat ea lyts begong, is no útgroeit ta it…

Lês fierder

Mear as allinne peaskemoandei

Aaipop is de kommende wiken noch faker aktyf oan de slach. We begjinne kommende sneon yn Nijlân. Yn gearwurking mei de doarpsprojekten fan de KH2018, is der sneon in kulturele kuiertocht. In oantal grafiti-keunstners sil in workshop jaan en de…

Lês fierder

In rûntsje fan Aaipop?

Wolst do graach in rûntsje fan Aaipop? Gean dan nei www.omropfryslan.nl  lês wat berjochten, klik wat yn it rûn en klik op de Aaipop banner ast um tsjin komst, hy bringt dy wer werom nei de Aaipop webstek, sa hast in…

Lês fierder

Aaipop kampanje!

Hjoed is it bestjoer fan Aaipop op paad west om posters te hingen, lânbuorden en "tosti" buorden te pleatsen. By de foarferkeap lizze ek ekstra posters. Dizze ha we klearlein foar alle kaartsjekeapers. Nim der ien as mear mei foar…

Lês fierder

Troch de wrâld galmje

Op meardere plakken sjongt de Fryske muzyk troch de ether hinne. Yn de oanrin nei Aaipop 2013, op 1 april, komt de Fryske Muzyk en dermei Aaipop op ferskate plakken út de boksen wei. Hinnehok FM Eltse Woansdei in Frysk…

Lês fierder

Harlem Shake op Aaipop???

It Wrâldrekôrd mei it oantal minsken dat de Harlem Shake docht, sille we al net mear helje. Wol ha we fan't jier Skraal op de planken stean, dy witte ek wol hoe't se dûnsje moatte. De Harlem Shake fan Skraal…

Lês fierder
Back To Top