skip to Main Content

It festivalterrein is der klear foar

Goede freed is der mei man en macht wurke om it festivalterrein klear te meitsjen. Dat is slagge, we binne oeral op ta red. Yn de Hark en huverseal ha we tribunes delsetten om in smûke arena-sfeer te meitsjen. Ebele,…

Lês fierder

It program digitaal

Moandei is it safier! Aaipop 2013, hjoed wurdt it hiele terrein mei tinten klearmakke foar dyn komst! Neist it boekje ha we dit jier it program digitaal, sken de QR koade yn it boekje as gean nei www.aaipop.nl/program.pdf dan hast…

Lês fierder

It begjint der op te lykjen!

De metamorfose yn Nijlân begjint wer foarm te krijen! Parkearplak? Nee man, it festival-terrein fan Aaipop. De tinten binne as nij, en stean sa strak as wat. De bands binne de klear foar heare we rûnom, der wurde sels al…

Lês fierder

In band foar 2014?

Al is Aaipop 2013 noch net iens begien, it Aaipopbestjoer sjocht altyd foar nij talint foar it grutste Frysktalich festival yn de wrâld! De jongens út ûndersteande fideo ha we foar 2014 benadere, se litte witte noch oan in Fryske…

Lês fierder

Aaipop spotsje

Aaipop hat dit jier in reklamespotsje op Omrop Fryslân. Fanôf no is dizze ek hjir op ús webstek te finen! Dus diele mei al dyn freonnen!

Lês fierder

We litte jimme net yn de kjeld stean!

Yn de tarieding nei Aaipop 2013 hie de festival organisaasje twa opsjes stean, ien foar kâld waar en ien foar hegere temperaturen. It sil jimme net ferbaze we kieze foar de smûke en waarme opset fan it festival terrein. Yn…

Lês fierder

Feroaring yn de programmearing

Troch tryste omstannichheden sille de Sadelrûkers net op Aaipop spylje. We ha no Rekker en Band ree fûn om ôf te sluten yn de Teneftertine. Moarn mear nijs oer de opset fan it terrein. Rekker wûn yn 2012 Aaipop der…

Lês fierder

Aaipop reklame op Omrop Fryslan

De Aaipopreklame is al hast in wike op tillefyzje, hast um noch net sjoen? Nije wike wer in kans! Sjoch ûndersteand it skema! Sa kinst alfêst yn de stemming komme foar Peaskemoandei! ma 25-3-2013 19:56 ma 25-3-2013 22:12 do 28-3-2013…

Lês fierder
Back To Top