skip to Main Content

Woansdei te jûn allegeare kânsen

Yn de Mande te Nijlân is kommende woansdei in gearkomst om leuke plannen foar Nijlân te betinken, dit yn gearwurking mei it Projekt De Reis van de kulturele Haadstêd 2018. Koart sein: In oantal profesjonals wol sjen wat der yn…

Lês fierder

De Twithit fan Aaipop

Omrop Fryslân hie foarige wike de Fryske Muzykwike, Stifting Aaipop hat de radio fansels 24/7 oan han. Ek wie der in oprop om in Twicht ( jaja, it Fryske wurd foar in Tweet) yn te stjoeren foar de #Twithit, wêr…

Lês fierder

It geheim fan Merakels

Woansdei te middei 24 oktober gean de doaren fan MFC De Mande yn Nijlân. Troch op it kopke Merakels te klikken krije jimme it programma te sjen, mar hjir kin ik al ferklappe dat it net langer in Geheim is.…

Lês fierder

In fyts sûnder sadel

Ofrûne wykein ha we efter de skermen sjoen by it nije festival yn Drachten: Frysk Bloed. Kompliminten foar de organisaasje, in moderne setting mei ûnder oaren in mediakafee, trije poadia en in dance-seal. It festival hat each foar detail en…

Lês fierder

Stipers

Aaipop 2012 stoen fansels yn it teken fan 25 jier Aaipop, wat net moochlik wie sûnder de stipers. We ha in protte stipers út en rûnom it doarp han, wêr we tige bliid mei binne. Yn't spesjaal wol ik hjir…

Lês fierder

Gouden Sadel?

Sneon 29 septimber krijt Fryslân der in Nij Festival by. Op inisjatyf fan de Sadelrûkers stiet de Lawei dizze dei yn it teken fan "Frysk Bloed"!  At der Frysk bloed yn in band sit, dan is Frysk Bloed in poadium…

Lês fierder
Back To Top