Ga naar hoofdinhoud

Kom lekker op de fyts!

Dat is ús earste idee, neist it Aaipop terrein is der plak foar dyn stalen ros, oant en mei de lêste band sil der op dyn fyts past wurde. Fertroust do dysels net mear op de fyts, as is it foar oaren net fertroud?

Kom mei de taksy, se ride meastentiids op en ôf, thús komme sil gjin probleem weze. Noch better is om foarôf ôfspraken te meitsjen mei de sjoffeur oer it tiidstip fan de weromreis.

Kinst fansels ek sels mei de auto komme, we ha wer plak yn in stik lân tsjinoer it festivalterrein.

Mei de bus is ek in opsje, sjoch op www.9292ov.nl foar de tiiden.

Back To Top