Ga naar hoofdinhoud

Folsleine program Aaipop 2023 bekind

Mei noch krap fiif wike oant Peaskemoandei is it program foar Aaipop 2023 bekind. Fjouwer podia, achttjin artysten. Folle bak! Moar ynfo is te finen by it ûnderwerp Aaipop 2023, hjirboppe yn it skerm. Of efkes klikke op de trije…

Lês fierder

Flage healstok

Konfrontearjend. It lêste stikje fanút Aaipop dat ik skreaun ha yn it Nijslân gie oer it ôfskie fan Roel Faber. Dat wie yn april foarich jier. Roel naam ôfskie fan ús bestjoer, hy krige fan ús tagong ta it optreden…

Lês fierder

Lytske Aaipop 2023

No goeie hoantsjes, hintsjes en oare pykjes dy't noch net witte wat se binne. Wat hawwe we in moaie simmer fan leafde efter de rêch net? Hooplik hawwe jim der mei folle wille fan genietsje kinnen. No't it waar wat…

Lês fierder

Aaipopdei!

Goeiemiddei folk fan it goeie Aaipoplibben. Flage yn'e top, strakblauwe himel en in fleurich sintsje: It is hjoed Aaipopdei! De allerlêste kaarten binne noch te keap yn'e websjop foar €25,-. Der binne GJIN KAARTEN OAN DE DOAR TE KEAP, KINST…

Lês fierder

Ien april, kikkert yn’e bil!

No goeie Friezen! Us staazjerinner hie jim juster efkes goed by de noastergat as net?! It pompeblêdlûd sil nea yn it Hollânsk of Ingelsk utert wurde, sit dêr mar net oer yn. 35 jier efter ús mei in bûnzjend hert…

Lês fierder

Aaipop communiceert verder in het Nederlands

Nou goedemiddag Nederlands sprekende Friezen. Omdat we ook jullie graag willen bereiken, schrijven we vanaf nu onze berichten in het Nederlands. Omdat Aaipop in deze inclusieve tijd niemand buiten wil sluiten vanzelfs. Nog maar drie weekenden en dan is het…

Lês fierder

We KINNE wer, we WOLLE wer, we GEAN wer!

Potverjanhinnekont, wat ha wy lang op dizze aaien briede moatten. De snaffeltsjes prikke wer foarsichtich troch de dop, wat mar ien ding betsjutte kin: Aaipop 2022! Kaarten binne fanôf NO beskikber yn de websjop.  Wa kinne jim ferwachtsje dit jier? No,…

Lês fierder
Back To Top