Skip to content

In achtbaan fan emoasjes

In achtbaan fan emoasjes De ôfrûne dagen is Aaipop in protte oer de tonge gien yn Fryslân. Nei ús berjocht oer it ein fan ús festival hawwe we in ferskaat oan reaksjes ûntfongen. Herkenning fan de problemen dy't we beneamden…

Lês fierder

Peaskemoandei 2024 lêste Aaipop festival

Nijlân - Nei in jier lang de hjitte ierappel foarút skowen ûntkomt it hjoeddeistige bestjoer net oan it trochslikken fan in bittere pil: Aaipop hâldt op. Sjoen de ûntwikkelingen fan de lêste jierren sjocht it bestjoer gjin takomst mear yn…

Lês fierder

Blokkenskema Aaipop 2024 bekind

Mei noch in wike te gean is it blokkenskema fan 2024 bekind. Dit is te finen ûnder it kopke Aaipop 2024 hjir boppe yn it skerm. Ast dit fia de mobyl besjochst, dan efkes rjochtsboppe yn klikke

Lês fierder

Folsleine program Aaipop 2023 bekind

Mei noch krap fiif wike oant Peaskemoandei is it program foar Aaipop 2023 bekind. Fjouwer podia, achttjin artysten. Folle bak! Moar ynfo is te finen by it ûnderwerp Aaipop 2023, hjirboppe yn it skerm. Of efkes klikke op de trije…

Lês fierder

Flage healstok

Konfrontearjend. It lêste stikje fanút Aaipop dat ik skreaun ha yn it Nijslân gie oer it ôfskie fan Roel Faber. Dat wie yn april foarich jier. Roel naam ôfskie fan ús bestjoer, hy krige fan ús tagong ta it optreden…

Lês fierder

Lytske Aaipop 2023

No goeie hoantsjes, hintsjes en oare pykjes dy't noch net witte wat se binne. Wat hawwe we in moaie simmer fan leafde efter de rêch net? Hooplik hawwe jim der mei folle wille fan genietsje kinnen. No't it waar wat…

Lês fierder

Aaipopdei!

Goeiemiddei folk fan it goeie Aaipoplibben. Flage yn'e top, strakblauwe himel en in fleurich sintsje: It is hjoed Aaipopdei! De allerlêste kaarten binne noch te keap yn'e websjop foar €25,-. Der binne GJIN KAARTEN OAN DE DOAR TE KEAP, KINST…

Lês fierder
Back To Top