Skip to content

Wat dogge wy:

 

  • Wêr as mooglik meitsje wy gebrûk fan duorsum opwekte enerzjy. Wêr’t dat net mooglik is meitsje wy gebrûk fan de minst miljeu belêstende alternativen.
  • We wize ús besikers op miljeufreonlike alternativen fan ferfier, lykas fytsen of it iepenbier ferfier.
  • Komst op ‘e fyts? Dan stelle wy tsjin in lytse fergoeding in romme fytsestalling beskikber.
  • Foar ôffal biede we ferskate ôffalbakken oan, sadat ôffal skieden ynsammele wurdt.
  • Wy biede in stânplak oan foar taksys.
  • Nei Aaipop mjitte wy ús enerzjyferbrûk en wage wy it ôffal wat wy produsearre hawwe. Om ússels út te daagjen brûke wy dizze gegevens om it ferbrûk en it gewicht foar in folgjende edysje te ferleegjen.

 

Wat ferwachtsje wy fan dy:

  • Kom leafst rinnend of op ‘e fyts. Foar dyn fyts hawwe wy in romme fytsestalling dêr’tst dyn fyts kwyt kinst.
  • Skieid dyn ôffal. Op it terrein fine je ferskate soarten ôffalbakken. Smyt it ôffal yn de juste ôffalbak.
Back To Top