Ga naar hoofdinhoud

Hasto wat mei Fryske muzyk, liket it organisearjen fan in festival dy leuk ta? Nim kontakt mei ús op!

Wy binne hast altyd wol op syk nei fersterking foar it Aaipop bestjoer!

Stifting Aaipop
P/a Hottingawei 29
8771 SR Nijlân
Telefoan: 06 555 21 840

ynfo@aaipop.frl (op akwisysje wurdt gjin priis steld)

Back To Top