Skip to content

Hasto wat mei Fryske muzyk, liket it organisearjen fan in festival dy leuk ta? Nim kontakt mei ús op!

Wy binne hast altyd wol op syk nei fersterking foar it Aaipop bestjoer!

Stifting Aaipop
P/a Hottingawei 29
8771 SR Nijlân
Telefoan: 06 15 40 60 50

ynfo@aaipop.frl (op akwisysje wurdt gjin priis steld)

Back To Top