skip to Main Content

Afke is al sûnt jier en dei belutsen by Aaipop. As dochter fan ús grûnlizzer Remmelt koe se al betiid yn ‘ e keuken meisjen. Se die al jierren it oanstjoeren fan de ûnmisbere frijwilligers fan Aaipop. Se is ek de frou dy ‘t de sifers yn ‘e gaten hâldt.

Back To Top