Skip to content

Afke is al sûnt jier en dei belutsen by Aaipop. As dochter fan ús grûnlizzer Remmelt koe se al betiid yn ‘ e keuken meisjen. Se die al jierren it oanstjoeren fan de ûnmisbere frijwilligers fan Aaipop. Bûten dat is se ek ús skriuwer.

Back To Top