Skip to content

De nijste oanwinst fan it bestjoer, Gosse-Pieter de Vries, is gjin ûnbekende. As bandlid fan NNB hat hy al meardere kearen op it poadium fan Aaipop stien. Om’t hy dêrmei in protte kunde yn’e muzykwrâld opdien hat, hawwe wy him op’e funksje ‘Muzykman’ setten. Yn 2022 noch as staazjerinner mei Pieter de Boer, fanôf 2023 solo.

Back To Top