Ga naar hoofdinhoud

Âld-Nijlander, dy’t de bûten-provinsjale ynfloeden ynbrocht hat yn it hjoeddeiske bestjoer. Tsjinwurdich Boalserter, docht in protte mei digitale wurksumheden en hat fan frije tiid syn stúdzje makke. Hielendal hip om mei te pakken tsjinwurdich; duorsemens. Dizze oaljekoek begjint te eameljen asto dyn beker net yn it jiskefet smytst bygelyks…

Back To Top