Ga naar hoofdinhoud

Ek aaipop hat al jierren troue stipers. Fansels kinne we op ús leveransiers rekenje, mar ek oare bedriuwen dy Aaipop in waarm hert ta drage dogge wat sinten yn it ponkje. Sa kinne wy de Fryske muzyk yn eare hâlde en ha we jierliks in machtich moai festival.

Wolst do ús ek graach stipje? Mail dan nei ynfo@aaipop.frl

 

Ek dit jier ha we spesjale stipe oanfrege foar de útwikseling mei in band/artyst út Wales dy’t as minderheidstaal op Aaipop 2015 komt te spyljen. Wy binne der tige wiis mei dat dizze partijen stipe ta sein ha:

Gemeente Súdwest-Fryslân

 

Back To Top