Ga naar hoofdinhoud

We ferwachtsje in reuny sfeer, in soad muzikanten soe super wêze. De ynstruminten mar mei nei Tresoar.
 

19.30 oere Ynrin mei muzyk fan Ljoubjr

20.00 oere Wolkomstwurd foarsitter Stifting Aaipop Teade de Groot en Bert Looper, direkteur Tresoar

20.15 oere Iepening troch deputearre Jannewietske de Vries

20.30 oere In borrel (as twa) drinke op Aaipop en tiid om by te praten wylst Ljoubjr spilet.

21.00 oere De ferhalen oer 25 jier Aaipop moatte ryklik oer de steantafels gean! Gjin drokte gewoan prate!

21.30 oere Der is grif in muzikant dy’t in ynstrumint mei het, hjir romte omdat te brûken.

22.00 oere Ofsluting fan de iepening

 

 

Back To Top