Ga naar hoofdinhoud

It is Aaigesellich! Beide tinten sitte al moai fol. De Aaiseal sit op dit stuit fol mei leafhawwers fan Doede Bleeker. Noch gjin 16.00 oere en al goed 2000 man binne binnen!

Fansels kinst do der ek noch wol by! En tsjin de rein ha we reinjaskes foar in euro, kinst moai bûten nei Bombarje, Frysellica en Stiet as Quo lústerje op it Kij Lûd iepenloft poadium.

Lettermear!

Back To Top