Ga naar hoofdinhoud

Hesto mei dyn band noch nea op Aaipop spile? Dit is de lêste kâns om in plakje te fertsjinjen!

Foarich jier ha we de earste oanset dien, in gearwurking mei Friesland Pop om nije bands as bands dy’t noch nea op Aaipop spile ha poadiumerfaring te jaan. Dat hat sa goed foldien, dat we dat dit jier wer dogge! Friesland Pop nimt de organisaasje op sich, mei op de êftergrûn fansels it Aaipop-bestjoer. Ynkoarten mear ynfo oer sneon 8 maart yn MFC De Helling te Winsum.

 

 

Back To Top