Ga naar hoofdinhoud

Wy sykje noch minsken dy ús helpe wolle mei ûndersteande taken:

– Bands begeliede foar de hiele of oars heale dei

– In heale dei by in needútgong stean

 

Nêst dat wy dy op ús bleate knibbels tankje, kijst ek noch fergees tagong tot Aaipop 2015. Liket it dy wat? Dan kinst maile nei afkeboonstra@hotmail.com. Mar in skiller is flugger: 06 558 338 74. Minimale leeftyd is 16 jier!

Back To Top