Ga naar hoofdinhoud

Woansdei 23 oktober gean om 13.30 oere de doaren iepen foar de 15e edysje fan Merakels. Stifting Aaipop is der net allinne foar de grutten, wy tinke ek om de lytskes. Spesjaal foar de 15e kear stean de twa machtige foarstellings op it programma foar de bern. Mar dat is net alles der is noch folle mear te belibjen!

Komelke? Knutselje? Apekoai? Dit kin op de woandsdei yn de hjerstfakânsje allegeare yn De Mande te Nijlân! Lyts en âld betellet mar seis euro foar dit bistespektakel. Under it Kopke MERAKELS fynsto alle ynformaasje.

Back To Top