Ga naar hoofdinhoud

Krekt as elk jier draait ús festival benammen op frijwilligers. Sûnder de ynset fan dizze minsken is it foar ús net mooglik elk jier wer it festival te organisearjen. Liket it dy aardich om in hiele of heale dei mei te wurkjen oan it  grutste Frysktalige festival fan de wrâld? Dan kinst ús mei in fan ûndersteande taken helpe:

– By in needútgong stean;

– Yn de ketering;

– By de yngong fan it terrein.

Wy passe goed op dy: sa no en dan in wietsje en in droechje, fergees tagong tot Aaipop 2016 en tagong ta it legendaryske Aaipop frijwilligersfeest! Liket it dy wat? Dan kinst maile nei afke@aaipop.frl Mar in skiller is flugger: 06 558 338 74. Minimale leeftyd is 16 jier!

Back To Top