Ga naar hoofdinhoud

It bin der dan wol gjin 100, mar nei al de media oandacht meie we net klaaie. Al mei al binne der in lytse 25 pearkes by it bestjoer bekint wurden. Mar we binne der wis fan dat it der folle mear binne… It is ek wol moai dat wy Friezen net sa graach yn de spotljochten stean.

Aant Hofstra is drok dwaande om in pear ferhaaltsjes oer de pearkes te meitsjen foar de Aaipop-krante dy’t ein Maart ferskynt.

Back To Top