Ga naar hoofdinhoud

Jaja, we binne wer wat bekommen fan ôfrûne moandei. It is dochs knap, yn twa moannen 60 dagen moai waar en ien dei net… It ferhaal fan Aaipop 2012, lokkich hie de rein net de oerhân. De oerhân wie it feest, it Fryske feest! Hjirûnder wat linkjes nei pikefel-mominten en unike bylden!

Primeur:  Die Twa mei band

Aaipop nijkommer: It Doarp

Cd presintaasje: N.N.B. mei Grutte Pier

Lêste optreden yn dizze besetting: Justerjûn

Pikefel-momint 2012: Anneke Douma en Country Wytske mei it Frysk folskliet

7 op de skaal fan richter: De Hûnekop

De allerlêtste, lêtste: Fan Bombarje

Bin der mear bylden??? Wy wolle se graach ha, oer in pear moannen gean we fanatyk oan de slach mei ús Aaipop-Youtube kanaal. www.youtube.com/aaipopfestival. Hjir al in foarproefke!

Back To Top