Ga naar hoofdinhoud

Alle nammen fan de artysten op Aaipop stean op de webstek. Under it kopke Aaipop 2012 kinst de ynformaasje fine. Fanôf tiisdei 20 maart kinst dyn kaartsjes keapje. Fansels wer mei in moai blikje mei it jubileum logo en fanôf tongersdei mei it programboekje der by.

Back To Top