Ga naar hoofdinhoud

Aaipop 2012 is tige slagge! Machtige optredens fan 25 bands en artysten, de iene foar 1500 man de oare foar 15 gekonsintreerde harkers. Nea hie Aaipop sa`n folsleine programmearing, foar elke besiker wie der wol wat leuks. Der wiene in soart posityve lûden fan de besikers richting it bestjoer en de frywilligers oer in tige gesellige dei. Wy wolle graach alle besikers, frywilligers en meiwurkers dank sizze foar it mei mooglik meitsje fan it grutste Frystalige festival fan de wrald.

De foto`s stean der ek op, mei dank oan fotograaf Henk Schippers

Foto`s 2012

Back To Top