Ga naar hoofdinhoud

Wat ha wy wer in geweldige edysje fan Aaipop efter de rêch. Troch de hurde wyn wie de wurdgrap waaipop gau berne fansels. Nettsjinsteande dy kâlde wyn hoopje wy dat jimme in geweldige dei hant ha! Wy yn elts gefal wol, gjin nammensweardige rariteiten. Foar ús altyd in reden om tige optimistysk te wêzen.

Op nei ús 30-jierrich jubileum. In edysje dyst fêst net misse wolst!

Back To Top