Ga naar hoofdinhoud

Wenboulevard: ❌
Peaskebrunch mei dyn skoanâlden: ❌
Taksy of BOB noadich: ❌
Aaipop Thús: ✅

Je moatte tinke yn mooglikheden en al hoe’t it no ek tsjin sit, it ljochtpuntsje is hjir! Peaskemoandei 5 april is der Aaipop Thús!

Wy presentearje jim 5 optredens op ús LAAIVESTREAM. J.A.N., Joop Obama, Sytse Haima, Adri de Boer, Sequens en Piter Wilkens binne de freonen fan dizze show. Do ek?

Set it bier kâld, de frituur oan en lûk dyn sneinske klean oan (se wurde toch net smoarch!) en klik hjirre.

Back To Top