Ga naar hoofdinhoud

Wy wurde hast gek fan alle online bestellingen, mar wy helje alles út ‘e kast foar hjoed. Lit de servers smoke, ús mailboks ûntploffe en de de postkeamer oeroeren draaie, want allinne hjoed krijst noch de mooglikheid om yn dy toarre ierdrykskundeles, dy smoarge meeting op dyn wurk of út it noflikheid fan dyn luie stoel de kâns om online in kaart te bestellen. 12 oere fannacht lûke wy de stekker út it bestelformulier, dus wachtsje net te lang mear mei bestellen. Fansels kinst noch wol yn ‘e Herberch fan Nijlân, de Mande en sûnt juster ek by de Primera yn Boalsert dyn kaarten keapje.

Back To Top