Ga naar hoofdinhoud

De koartste wei nei Aaipop: Der op ut 2017

Aaipop der op út is al foar de 10e kear it bekerfuotbal fan Aaipop sels: de koartste wei nei in plakje yn ús line-up. Dit jier op in oare lokaasje yn`e provinsje as foarich jier, want wy wolle eltsenien ticht…

Lês fierder

Presintatoaren Aaipop 2017 bekend!

Wy ha by dizze twa wolris faker in baltsje opgoait, mar dit jier happe se einlik ta. De nestoren fan`e Omrop, Fryslâns hope yn bange dagen. It klinkt elke freed wer as in klokje op`e radio. Gurbe hat syn spoaren…

Lês fierder

(W)aaipop al wer foarby, wat wie it wer alderferskuorrendst!

Wat ha wy wer in geweldige edysje fan Aaipop efter de rêch. Troch de hurde wyn wie de wurdgrap waaipop gau berne fansels. Nettsjinsteande dy kâlde wyn hoopje wy dat jimme in geweldige dei hant ha! Wy yn elts gefal wol, gjin nammensweardige rariteiten. Foar ús altyd…

Lês fierder

De gastfou fan Aaipop 2016: Femke de Walle

Wa kin har no net?! Dit multy talint fan de radio. Bekend fan Omrop Fryslân wêr’t se as ferslachjouwer begûn op de nijsredaksje. Dêrnei kaam se mei har prachtige stim op`e radio en sels mei it program ‘Klipkar+’ op de…

Lês fierder

Maart: tiid foar de belestingoanjefte!

En, foel it dit kear mei, it dwaan fan dy jierlikse belêstingoanjefte? Wie de útkomst sels noch moaier: dat hast rjocht op in weromjefte??? Hjirrrrr kinst dyn soer weromfertsjinne belesting wer útjaan oan in stikje wille en fertier! It rint al…

Lês fierder

Hagelharsesspiksplinternij: de Tongertinte!

In nije tinte, in nije namme. Mei help fan ús facebookfreonen wie der gau in nije namme fûn: de Tongertinte! Hjir giet it, mei’t de jûn tichteby komt, hieltyd mâler. Sjoch mar: Reizger – 15:00    Deuntsje! Skraal – 16:30    Bierke! Jan Nota – 18:00   As dit gjin…

Lês fierder
Back To Top