Ga naar hoofdinhoud

De gastfou fan Aaipop 2016: Femke de Walle

Wa kin har no net?! Dit multy talint fan de radio. Bekend fan Omrop Fryslân wêr’t se as ferslachjouwer begûn op de nijsredaksje. Dêrnei kaam se mei har prachtige stim op`e radio en sels mei it program ‘Klipkar+’ op de…

Lês fierder

Maart: tiid foar de belestingoanjefte!

En, foel it dit kear mei, it dwaan fan dy jierlikse belêstingoanjefte? Wie de útkomst sels noch moaier: dat hast rjocht op in weromjefte??? Hjirrrrr kinst dyn soer weromfertsjinne belesting wer útjaan oan in stikje wille en fertier! It rint al…

Lês fierder

Hagelharsesspiksplinternij: de Tongertinte!

In nije tinte, in nije namme. Mei help fan ús facebookfreonen wie der gau in nije namme fûn: de Tongertinte! Hjir giet it, mei’t de jûn tichteby komt, hieltyd mâler. Sjoch mar: Reizger – 15:00    Deuntsje! Skraal – 16:30    Bierke! Jan Nota – 18:00   As dit gjin…

Lês fierder

Teneftertinte: ek al sa’n ikoan

Wa 't noch noait yn`e Teneftertinte west hat, is al in moai skoft net op Aaipop west. De grutte tinte, dêr`t mannich feestje boud is. Hoewol 't fan foar ferpleatst is nei efteryn it terrein, de sfear is der net…

Lês fierder

It Rockhok: wa is der net grut mei wurden?

It poadium dat hast krekt sa lang mei giet as it festival sels: it Rockhok. Wa werkent it net. Plakkende skuon oan de flier yn de gimmestykseal. Ûndersteande artysten geane jim dit jier fermeitsjen yn dizze legindaryske seal: Sascha Elisah –…

Lês fierder

Ut de alde doaze

Komme wy samar wat plaatsjes tsjin fan in pear jier werom. Wat is it ek altyd wer in feest net?         

Lês fierder
Back To Top