Ga naar hoofdinhoud

Aaipop 2020 ofsein

De pompeblêdsound stoppet nea, mar is net dôf foar wat der op dit stuit bart. De ûntwikkelingen steapelje harren de lêste tiid per oere op. Maatregels wurde ferlinge, no al oant en mei moandei 6 april. Om't wy in Frysktalich…

Lês fierder

Aaipop siket en fynt nije foarm fan promoasje

De lêste jierren is it dreech om Aaipop op in betelbere wize sichtber te meitsjen. Bygelyks de saneamde 'sandwich'buorden lâns de dyk mei eins nearne mear. Dêr't de iene gemeente in logysk belied folget ha wy yn ús gemeente (Súdwest-Fryslân)…

Lês fierder

Wetterputten oanwezich op Aaipop

Juster is in grutte ploech frijwilligers begûn mei de opbou fan it festivalterrein. Se ha yn de waarmte bealge om alles op tiid klear te krijen foar moandei. Dat it op tiid klear komt is wol wis, dêr sitte we…

Lês fierder

Spoarboekje Aaipop 2019

Oer in pear dagen gean we los, heech tiid foar it spoarboekje fan Aaipop 2019. De tinten stean, no al it oare guod noch. In oantal frywilligers sille ús moarn helpe it terrein oan te klaaien om jim in geweldige…

Lês fierder

Foarferkeap start 1 april 2019

Oar in lytse moanne gean we wer los, heech tiid foar wat nijs oer de foarferkeap tochten wy sa! Krekt as oare jierren kinne jim op trije plakken in echt kaartsje foar Aaipop keapje: by de Herberch fan Nylân, Multifunksioneel…

Lês fierder
Back To Top