Skip to content

Ien april, kikkert yn’e bil!

No goeie Friezen! Us staazjerinner hie jim juster efkes goed by de noastergat as net?! It pompeblêdlûd sil nea yn it Hollânsk of Ingelsk utert wurde, sit dêr mar net oer yn. 35 jier efter ús mei in bûnzjend hert…

Lês fierder

Aaipop communiceert verder in het Nederlands

Nou goedemiddag Nederlands sprekende Friezen. Omdat we ook jullie graag willen bereiken, schrijven we vanaf nu onze berichten in het Nederlands. Omdat Aaipop in deze inclusieve tijd niemand buiten wil sluiten vanzelfs. Nog maar drie weekenden en dan is het…

Lês fierder

We KINNE wer, we WOLLE wer, we GEAN wer!

Potverjanhinnekont, wat ha wy lang op dizze aaien briede moatten. De snaffeltsjes prikke wer foarsichtich troch de dop, wat mar ien ding betsjutte kin: Aaipop 2022! Kaarten binne fanôf NO beskikber yn de websjop.  Wa kinne jim ferwachtsje dit jier? No,…

Lês fierder

Aaipop 2021

Wenboulevard: ❌ Peaskebrunch mei dyn skoanâlden: ❌ Taksy of BOB noadich: ❌ Aaipop Thús: ✅ Je moatte tinke yn mooglikheden en al hoe't it no ek tsjin sit, it ljochtpuntsje is hjir! Peaskemoandei 5 april is der Aaipop Thús! Wy…

Lês fierder

Aaipop yn karantene

Ast in protte net mear meist, begjinst te sykjen nei saken dy't noch wol kinne. Fandêr dat wy op Peaskemoandei 'Aaipop yn karantêne' organisearje. Ferskate artysten ha meiwurke oan dit inisjatyf. Tank dêrfoar.  Op Peaskemoandei stjoere wy fanôf 14.00 oere…

Lês fierder

Aaipop 2020 ofsein

De pompeblêdsound stoppet nea, mar is net dôf foar wat der op dit stuit bart. De ûntwikkelingen steapelje harren de lêste tiid per oere op. Maatregels wurde ferlinge, no al oant en mei moandei 6 april. Om't wy in Frysktalich…

Lês fierder
Back To Top