Ga naar hoofdinhoud

Reduzum, Boarnburgum, Ruigahuizen, Ysbrechtum, Grou, Wytgaard, Jutryp, Beetsterzwaag, St. Anne, Easterein, Bolsward, Warkum, Leeuwarden, Veenwouden, Stiens, Sondel, Nij Beets, Aldegea, Tijnje, Balk, Akkrum, Ypecolsga, Wirdum, Uithoorn, Ried, Weidum, Grou, Bakhuizen, Oudemirdum, Mirns, Itens, Starum, It Heidenskip, Itens, Tsjom, Wommels, Assen, Heerenveen, Sint Nicolaasga, Heerenveen, Balk, Snits!

 

Samar in greep út de list mei plaknammen fan minsken dy al in kaartsje op de webside kocht ha! Se komme echt oeral wei, ek yn Assen as Uithoorn hawwe se nocht yn it Aaipop festival! Fansels komst do ek! Hast al in kaartsje kocht?

 

Ek binne wy ek tige grutsk dat de measte Friezen de Fryske plaknamme brûke! Gean sa troch!

Back To Top