Ga naar hoofdinhoud

Oer in pear dagen gean we los, heech tiid foar it spoarboekje fan Aaipop 2019. De tinten stean, no al it oare guod noch. In oantal frywilligers sille ús moarn helpe it terrein oan te klaaien om jim in geweldige edysje fan Aaipop oan te bieden. Genietsje earst marris fan it geweldige wykein wat foar de doar stiet en dan sjogge wy jimme moandei!

 

Back To Top