Ga naar hoofdinhoud

Giele kratsjes Heineken, Kuil plestik as backdrop. Wat in tiden wiene it in lytse tritich jier lyn! Understeande plaatsjes binne skiednis dy’t noch libjend is; Dit is it Dockummer Lokaeltsje yn 1987. Net te leauwen no, wat in tiden. Wat in gelok dat se der op Peaskemoandei binne op Aaipop yn Nijlân.DL 1 DL 2 DL 3 DL 4

Back To Top