Ga naar hoofdinhoud

Aaipop is nea op de selde datum, peaske ferskoot soms wol in pear wiken. Dit jier is Aaipop betiid. We ha derom by de opset fan it terrein ek koazen foar in smûke yndieling. In moaie rûne tinte, dy ha we noch nea earder han. Gjin soargen dus, elk stiet droech en de wyn hâlde we op in ôfstân.

Back To Top