Ga naar hoofdinhoud

Jaseker! In spesjale Aaipopútsjoering rjocht út de boksen fan dyn radio dyn earen yn! En kinst ek nochris in ‘Golden Oldy’ winne: in Aaipop CD!

 

Hoe? Peaskemoandei de radio oan, fanôf 8 oere moarns (jahaa, wekker sette dus…)

Frekweensje? 106.8 FM

En at ik fia internet lústerje wol dan? Klik HJIR

Hoe hjit dat stasjon dan? Hinnehok FM

En wa is de DJ? Heale Hin!

Back To Top