skip to Main Content

Wa wurdt de opfolger fan Bruno?

Earst Aaipop der op út winne en dan it Liet festival? Foarich jier die Bruno it! Jierliks is it lêste plakje foar Aaipop te fertsjinjen op Aaipop der op út, sa ek wer dit jier. Opnij doch we it yn…

Lês fierder

Neuske foar talint?

Juster wie de finale fan liet en de winner is Aaipop net ûnbekend: Bruno! Wa wie de winner fan Aaipop der op út 2014? Ja fansels, Bruno! Lokwinkse út namme fan it Aaipop bestjoer.

Lês fierder

Bliksums moaie foto’s fan Aaipop 2014!

Minsken, minsken, wat wie Aaipop wer in gouden feest! Tanke wol foar jimme komst en bydrage oan de noflike sfear! Soad sil ik der fjirder net oer sizze, jimme kinne better sjen. Neist Henk Schippers en Berend Drent, hat ek…

Lês fierder

Nei genietsje XXL ?

In machtich filmke fan de ôslúter fan Aaipop 2014 is te sjen op ús Facebook! Gau mar ff sjen! Oh ja, en bist fen fan Sipke wurden? Kom dan 3 maaie nei Rock by Attema yn Heech. Dêr is Sipke…

Lês fierder

#Aaipop moarn trending?

Wat we mei syn allen fan'e wike sân oeren koene, moat moarn dochs in pear minuten slachje kinne dochs? Sille we ôfpraten om moarn 20.00 oere massaal #Aaipop as trending topic te krijen? Lit jimme hearre moarn!

Lês fierder

Flach yn de top!

We kin ôftelle nei de dei fan Moandei. De flach hinget yn de top, wy bin der hielendol klear foar! Snein is de lêste dei fan de foarferkeap, allinne by De Mande fan 12.00 oere oant 18.00 oere. Fjirders gjin…

Lês fierder

Opbou 27ste Aaipop festival yn folle gang!

Manmachtich bin se hjoed oan de slach op it festivalterrein. De earste poadia stean, de tap hast oansluten en de kleden soargje no al foar in smûke opset! Hjoed de hiele dei foarferkeap by de Mande en jûn ek wer…

Lês fierder

Fan alle bands in linkje!

Wat komt der allegeare op Aaipop 2014? Wêr wolsto hinne? Under it kopke Artysten fynsto alle ynformaazje. Mar asto wat rapper wolst, dan kinsto hjir fan eltse band in linke fine!   Sipke de Boer Jelle B. (mar dan yn…

Lês fierder
Back To Top