Skip to content

Mei noch krap fiif wike oant Peaskemoandei is it program foar Aaipop 2023 bekind. Fjouwer podia, achttjin artysten. Folle bak! Moar ynfo is te finen by it ûnderwerp Aaipop 2023, hjirboppe yn it skerm. Of efkes klikke op de trije streekjes rjochtsboppe ast op’e snoadfoan sist.

Back To Top