Skip to content

No goeie Friezen! Us staazjerinner hie jim juster efkes goed by de noastergat as net?! It pompeblêdlûd sil nea yn it Hollânsk of Ingelsk utert wurde, sit dêr mar net oer yn. 35 jier efter ús mei in bûnzjend hert foar Fryske muzyk, in takomst wêr’t DAT nea feroarje sil 💪🏻. 

Back To Top